Navigace

Obsah

Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky má:

státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

  • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (nejpozději od středy 10. dubna 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. 

     Hlasování mimo volební místnost:

     Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, OÚ Přední Výtoň (tel. 380 735 924) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (prosíme o nahlášení nejpozději v sobotu 25.5.2019 do 9.00 hodin, tel. do volební místnosti v obci Přední Výtoň (380 735 924) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Zástupci okrskové volební komise takého voliče navštíví s přenosnou volební schránkou u něj doma.

Voličský průkaz:

     O vydání voličského průkazu může požádat volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, tj. ve volebním okrsku v místě svého trvalého bydliště. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv okrsku na území České republiky. Za již vydaný voličský průkaz nelze vydat duplikát.

Podání žádosti o voličský průkaz:

  • žádá volič u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu
  • žádost musí být podána písemně, a to nejpozději osobně do středy 22. května 2019 do 16.00 hodin u příslušného OÚ dle trvalého pobytu žadatele
  • žádost o vydání voličského průkazu poštou či v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky obce Šaratice (ID DS: cetbbkq) musí být doručena nejpozději do pátku 17. května 2019 do 16.00 hodin
  • žádost musí být podepsána voličem, pokud volič nepodává žádost osobně, tj. zasílá ji poštou nebo ji za něj předává úřadu jiná osoba, musí být podpis voliče na žádosti úředně ověřen (pro účely uplatnění volebního práva je úřední ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku)

Vydání voličského průkazu:

  • voličský průkaz bude vydán nejdříve ve čtvrtek 9. května 2019 a nejpozději ve středu 22. května 2019 do 16.00 hodin, a to osobně voliči, který si o vydání voličského průkazu požádal nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, anebo bude voličský průkaz voliči zaslán poštou do vlastních rukou

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu: Žádost o vydání voličského průkazu 

 

Veškeré informace o volbách do Evropského parlamentu jsou zveřejněny na: www.mvcr.cz v sekci „Volby - volby do Evropského parlamentu“. 

Informace o podmínkách hlasování: