Navigace

Obsah

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

 

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 13 krajích. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz. Informace o vydání voličských průkazů).

Volby do zastupitelstev krajů neprobíhají na území hlavního města Prahy (Zastupitelstvo hlavního města Prahy je voleno v rámci voleb do zastupitelstev obcí, které budou probíhat v roce 2022).

Voličem je:

 státní občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let;

 a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je mimo jiné uvedeno vylosované číslo kandidujícího subjektu. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť některé z kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandidují ve všech krajích, nebo pokud kandidátní listina kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována.

Volby do zastupitelstev krajů se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020).

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení alespoň 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva kraje). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

platným občanským průkazem,

 platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz (viz. Informace k vydání voličských průkazů)

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.  


 

INFORMACE PRO VOLIČE V KARANTÉNĚ/IZOLACI Z DŮVODŮ ONEMOCNĚNÍ COVID - 19

 

Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Dne 19. srpna 2020 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 971) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 303). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 20. srpna 2020. Prezident republiky zákon podepsal dne 21. srpna 2020 a dne 24. srpna 2020 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 350/2020. Téhož dne také nabyl účinnosti.

Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

• Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

• Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin. Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.


 

INFORMACE K VYDÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

V ROCE 2020

 

Prezident republiky dle § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb.,

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů

pod č. 169/2020, s datem rozeslání dne 15. dubna 2020,

 

volby do zastupitelstev krajů

které se uskuteční v pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020

 

Volič, který ve dnech voleb (v pátek 2. a v sobotu 3. října 2020) nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad dle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

 

Žádost o vydání voličského průkazu může podat ode dne vyhlášení voleb (15. dubna 2020)

  • osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16.00 hod. středy 30. září 2020), o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam

  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do pátku 25. září 2020) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče1) nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Ve dnech voleb (2. a 3. října 2020) voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve volebním okrsku, který spadá do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volič právo hlasovat na voličský průkaz může uplatnit v kterémkoliv okrsku,

ale pouze na území kraje, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt.

 

 

Žádost o vydání voličského průkazu

 

 

 

1)

Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR poplatek požadují.