Navigace

Obsah

Obec Přední Výtoň

 Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246085

vyhlašuje

výběrové řízení

k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci

v k. ú. Zadní Výtoň

 

PODMÍNKY

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

podle ustanovení § 1780 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Článek 1

Účel výběrového řízení

1.1    Podmínky výběrového řízení (dále jen „podmínky“) stanovují postup při výběru nejvýhodnější nabídky na uzavření kupní                       smlouvy. Výběrové řízení je prováděno formou výzvy k podání návrhů na uzavření smlouvy podle ust. § 1780 odst. 2 zákona                 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a následného výběru zájemce s nejvýhodnější nabídkou pro Obec Přední Výtoň.

 

Článek 2

Účastníci výběrového řízení

2.1     Účastníky výběrového řízení jsou navrhovatel a zájemce o uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou nemovité věci                      ve vlastnictví Obce Přední Výtoň, ke kterým má právo hospodařit obec Přední Výtoň se sídlem Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší                Brod, IČ:00246085.

2.2     Navrhovatel: Obec Přední Výtoň se sídlem Přední Výtoň 30, Vyšší Brod, 382 73,

          IČ:00246085        (dále jen „navrhovatel“).

2.3     Zájemcem se stává osoba, která v souladu s podmínkami předloží nabídku na adresu uvedenou v odst. 3.8 (dále jen                              „zájemce“) a splňuje podmínky výběrového řízení.

2.4     Zájemcem nesmí být osoba, které jsou na vyhlášení či organizaci výběrového řízení jakkoliv účastny a osoby jim blízké.

2.5     Výběrového řízení se mohou zúčastnit právnické nebo fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné.

2.6     Zájemce může podat návrh na výběrové řízení pouze na jeden konkrétní pozemek.

 

Článek 3

Vyhlášení výběrového řízení

3.1    Vyhlášení výběrového řízení, včetně podmínek k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy, bude veřejně oznámeno                              na internetových stránkách:

            www.prednivyton.cz  

            www.Sreality.cz  

            www.rkzacek.cz

3.2     Navrhovatel: Obec Přední Výtoň, Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod, IČ:00246085.

3.3     Předmět soutěže

• Vyhlašovatel vybere nejvhodnější nabídku k uzavření kupní smlouvy o prodeji níže specifikované nemovité věci nacházející         se v katastrálním území Zadní Výtoň.

 

Specifikace nemovité věci:

  1. Pozemek parc. č. 182/10 o výměře 727 m2,druh pozemku ostatní plocha a pozemek par. č. 182/15 o výměře 375 m2, druh pozemku trvalý travní porost o celkové výměře 1102 m2, v k. ú.  Zadní Výtoň, pozemek je určen územním plánem pro stavbu jednoho obytného domu s jedním nadzemním podlažím a podkrovím s max. zastavitelnou plochou 30%, (oddělen GP č. 161-94/2018 1. Geodetickou kanceláří, Chvalšinská č. 236, Český Krumlov, potvrzen Katastrálním úřadem PGP-560/2018-302 ze dne 25. 5. 2018).
  2. Pozemek parc. č. 182/14 o výměře 1142 m2 druh pozemku trvalý travní porost a pozemek parc. č. 182/11 o výměře 11 m2 druh pozemku ostatní poloha o celkové výměře 1153 m2 v k. ú. Zadní Výtoň,  pozemek je určen územním plánem pro stavbu jednoho obytného domu s jedním podlažím a podkrovím s max. zastavitelnou plochou 30%,( oddělen GP č. 161-94/2018 1. Geodetickou kanceláří, Chvalšinská č. 236, Český Krumlov, potvrzen Katastrálním úřadem PGP-560/2018-302 ze dne 25. 5. 2018).
  3. Pozemek parc. č. 182/16 o výměře 1170 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Zadní Výtoň, pozemek je určen územním plánem pro stavbu jednoho obytného domu s jedním podlažím a podkrovím s max. zastavitelnou plochou 30%, (oddělen GP č. 161-94/2018 1. Geodetickou kanceláří, Chvalšinská č. 236, Český Krumlov, potvrzen Katastrálním úřadem PGP-560/2018-302 ze dne 25. 5. 2018).
  4. Pozemek parc. č. 182/17 o výměře 1048 m2  druh pozemku trvalý travní porost a pozemek parc. č. 182/18 o výměře 52 m2, druh pozemku ostatní plocha o celkové výměře 1100 m2 v k. ú. Zadní Výtoň, pozemek je určen územním plánem pro stavbu jednoho obytného domu s jedním podlažím a podkrovím s max. zastavitelnou plochou 30%, (oddělen GP č. 161-94/2018 1. Geodetickou kanceláří, Chvalšinská č. 236, Český Krumlov, potvrzen Katastrálním úřadem PGP-560/2018-302 ze dne 25. 5. 2018).
  5. Pozemek parc. č. 182/19 o výměře 461 m2 druh pozemku ostatní plocha  a pozemek parc. č. 194/5 o výměře 685 m2, druh pozemku trvalý travní porost o celkové výměře 1146 m2 v k, ú. Zadní Výtoň, pozemek je určen územním plánem pro stavbu jednoho obytného domu s jedním podlažím a podkrovím s max. zastavitelnou plochou 30%,(oddělen GP č. 161-94/2018 1. Geodetickou kanceláří, Chvalšinská č. 236, Český Krumlov, potvrzen Katastrálním úřadem PGP-560/2018-302 ze dne 25. 5. 2018).
  6. Pozemek parc. č. 194/6 o výměře 1143 m2 druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Zadní Výtoň, pozemek je určen územním plánem pro stavbu jednoho obytného domu s jedním podlažím a podkrovím s max. zastavitelnou plochou 30%, (oddělen GP č. 161-94/2018 1. Geodetickou kanceláří, Chvalšinská č. 236, Český Krumlov, potvrzen Katastrálním úřadem PGP-560/2018-302 ze dne 25. 5. 2018).

          - Na pozemcích jsou zavedeny inženýrské sítě  elektro kapličky na hranici pozemků, vodovodní řád na zdroj pitné vody obce                   Přední Výtoň a možnost přípojení na splaškovou kanalizaci.

          - Výše uvedená nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem                   pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, prokatastrální území Zadní Výtoň, obec Přední Výtoň (dále též                        „předmětná nemovitá věc“).

3.4     Minimální kupní cena : za jeden pozemek 2 500 000,- Kč včetně 21% DPH.

          /slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých/

3.5     Termín a způsob úhrady ceny

 Způsob a úhrada kupní ceny musí být zájemcem navržena dle níže uvedených požadavků navrhovatele:

          • Kupní smlouva bude podepsána navrhovatelem po zaplacení úplné kupní ceny v termínu          do 5- ti dnů.

          • Kupní cena bude uhrazena bankovním převodem na účet navrhovatele nebo     prostřednictvím úvěru poskytnutého                             kupujícímu bankovním ústavem či stavební       spořitelnou.

          • V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím úvěru musí kupující předložit navrhovateli před vkladem vlastnického práva                     do katastru nemovitostí originál či úředně ověřenou fotokopii úvěrové smlouvy.

          • Podmínky úhrady kupní ceny prostřednictvím úvěru podléhají schválení navrhovatele.

3.6     Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

    • výše nabídnuté ceny,

  • v případě rovnosti nabízené ceny rozhodují výhodnější platební podmínky.

3.7     Kontaktní místo pro poskytování informací k  podmínkám a uskutečnění prohlídek předmětných nemovitých věcí:

          Osoba pověřená navrhovatelem:

          Jan Bittner,

          starosta obce Přední Výtoň,

          mob. 602160626, tel. 380735924, email:starosta@prednivyton.cz

3.8     Podací místo pro podání nabídek:

          Obec Přední Výtoň

          Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod

3.9     Uzávěrka přijetí nabídek je do: 30. 10. 2020 11:00 hod.

          • Nabídku zájemci osobně nebo doporučeně doručí v řádně zalepené obálce  přerazítkované přes přelep obálky firemním                         razítkem (pokud toto razítko vlastní) s podpisem a s označením:

   výběrové řízeníprodej Přední Výtoň,

1. pozemek parc. č. 182/10 o výměře 727 m2  a par. č. 182/15 o výměře 375 m2 o celkové výměře 1102 m2, v k. ú.  Zadní Výtoň

„NEOTVÍRAT“

 

2. pozemek parc. č. 182/14 o výměře 1142 m2  a pozemek parc. č. 182/11 o výměře 11 m2 o celkové výměře  1153 m2 v k. ú. Zadní Výtoň

„NEOTVÍRAT“

 

3. pozemek parc. č. 182/16 o výměře 1170 m2  v k.ú. Zadní Výtoň

 „NEOTVÍRAT“

 

4. pozemek parc. č. 182/17 o výměře 1048 m2  a parc. č. 182/18 o výměře 52 m2 o celkové výměře 1100 m2 v k. ú. Zadní Výtoň

„NEOTVÍRAT“

 

5. pozemek parc. č. 182/19 o výměře 461 m2   a parc. č. 194/5 o výměře 685 m2 o celkové výměře 1146 m2 v k, ú. Zadní Výtoň

„NEOTVÍRAT“

 

6. pozemek parc. č. 194/6 o výměře 1143 m2  v k. ú. Zadní Výtoň

„NEOTVÍRAT“

    

3.10   Nebude-li nabídka předána zájemci tak, jak je uvedeno v odst. 3.9 a v termínu uvedeném      v odst. 3.9, k nabídce se nepřihlíží.

3.11   Termín otevírání obálek je: dne 5. 11. 2020 v 15:00 hodin v sídle Obecního úřadu Přední Výtoň.

 

Článek 4

Kvalifikační předpoklady

4.1    Předpoklady pro účast ve výběrovém řízení splňuje fyzická osoba nebo právnická osoba:

          a) která je plně svéprávná,

          b) vůči jejímuž majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh                            nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,                        že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů nebo není v likvidaci, 

          c) která nemá v evidenci daní ani v evidenci obce Přední Výtoň zachyceny daňové nedoplatky,

          d) která nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

          e) která nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči navrhovateli.

4.2  Doklad o splnění kvalifikačních předpokladů je součástí nabídky. Zájemcem nemůže být osoba, která  nesplňuje kvalifikační předpoklady.

 

Článek 5

Požadované náležitosti nabídky

5.1   Požadované náležitosti nabídky musí být dodrženy dle následujícího požadavku navrhovatele, v opačném případě bude nabídka navrhovatelem vyřazena pro nesplnění kvalifikačních předpokladů.

5.2   Identifikace

           a) název, jméno zájemce (právnická osoba uvede firmu, IČO, sídlo a údaj o zápisu společnosti, fyzická osoba uvede celé jméno,                  datum narození),

      b) adresa zájemce a doručovací adresa zájemce, jméno osoby oprávněné jednat za zájemce, či osoby oprávněné jednat za zájemce           na základě plné moci,

           c) bankovní spojení,

           d) číslo telefonu, případně mobilu, e-mail zájemce (případně jednajícího).

 

5.3     Kvalifikační požadavky

          a) zájemce doloží splnění kvalifikačních předpokladů dle odst. 4.1, písm. a) až f) čestným prohlášením (úředně ověřený podpis)                a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního nebo jiného obdobného rejstříku, je-li do tohoto                                         rejstříku zapsán, výpis nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni, ve kterém má být prokázáno splnění kvalifikace, nebo odkaz               na zvláštní zákon, kterým byla právnická osoba zřízena,

          b) k výše uvedeným dokumentům může výběrová komise požadovat předložení doplňujících dokladů,  

          c) zájemce je povinen ohlásit navrhovateli změny, které nastaly v průběhu výběrového řízení a dotýkají se údajů požadovaných               navrhovatelem.

5.4     Cenová nabídka a  platební podmínky

 Zájemce předloží tyto podstatné náležitosti smlouvy:

         • výši kupní ceny, slovy i číslem,

         • způsob a termín úhrady ceny podle podmínek odst. 3.5.

5.5     Souhlas s Podmínkami výběrového řízení.

 

5.6     Závazné prohlášení zájemce, že je mu stav nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství, které jsou předmětem                        výběrového řízení, dobře znám.

5.7     Podstatné náležitosti smlouvy:

         • návrh ceny,

         • platební podmínky,

         • základní údaje o zájemci (fyzická a právnická osoba),

         • u fyzické osoby mimo jiné uvádět údaje nezbytné pro vyhotovení smlouvy (výlučné vlastnictví, spoluvlastnictví nebo                            společného jmění manželů)

5.8     Forma zpracování nabídky:

         • zpracována písemně v českém jazyce,

         • podepsána právně závazným způsobem,

       • podána v originále, který musí být zabezpečen dle odst. 3.10 a doručen nejpozději do stanoveného dne na uvedené podací místo. Zájemci bude vydáno potvrzení o převzetí nabídky při osobním předání.

 

Článek 6

Hodnocení nabídek

6.1     Hodnocení nabídek provádí výběrová komise ustanovená navrhovatelem, která postupuje v souladu s podmínkami výběrového řízení.

6.2     Výběrová komise provede hodnocení nabídek v termínu stanoveném odst. 3.12 v sídle Obce    Přední Výtoň určené pro podání nabídek. Otevírání nabídek se může zúčastnit zájemce (popř. osoba pověřená zájemcem/oprávněná jednat za zájemce na základě plné moci s úředně               ověřeným podpisem), který v souladu s Podmínkami výběrového řízení předložil nabídku            do    výběrového řízení, které je předmětem hodnocení.  

6.3     V případě identických nabídek rozhodne mezi účastníky los.

6.4     Na základě výsledků bude navrhovatelem určen vítěz vyhlášeného výběrového řízení.

       Navrhovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé návrhy nebo výběrové řízení

zrušit bez udání důvodu, a to i po skončení lhůty pro podání nabídek.

 

Článek 7

Oznámení výsledků

7.1     Účastníci budou písemně informováni o výsledcích soutěže nejpozději do 15 dnů od dne  otevírání obálek.

 

Článek 8

Uzavření smlouvy

8.1     Navrhovatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném zájemci před podpisem smlouvy předložení listin osvědčujících údaje jím uvedené v čestném prohlášení.

8.2    Smlouva musí být zájemcem, jehož návrh byl přijat, uzavřena ve lhůtě do 30 dnů od doručení           návrhu smlouvy navrhovatelem zájemci.

 

V Přední Výtoni dne 29. 9. 2020

 

 

 

 ………………………………….

Obec Přední Výtoň

starosta obce Jan Bittner

 

Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k.ú. Zadní Výtoň

Pozemky Pod Rytířovými

POzemky Pod Rytířovými 2

Ortofoto

Očíslování pozemků

Novinky a aktuality z našeho webu,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci.
×
Více informací

Obec Přední Výtoň

se nachází v okrese Český Krumlov, Jihočeský kraj, přibližně 6 km od Lipna, na pravém břehu vodní nádrže Lipno, 4 km od Frýdavy, 4 km od hranice s Rakouskem.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377. 
Obec je atraktivním letním i zimním turistickým cílem. K ubytování slouží hotely, penziony a mnoho rekreačních chat a zařízení. Vybudovaná asfaltová cyklistická stezka, která vede podél břehu jezera, potěší nejen cyklisty a pěší, ale také milovníky in-line bruslení.

Aktuality

13.10.2020

Od 13.10.2020 je Obecní úřad uzavřen.

Vážení, z důvodu nemocí je Obecní úřad až do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Detail

03.09.2020

V termínu 7. a 14. 9. 2020 je z provozních důvodů knihovna uzavřena

Vážení čtenáři, z provozních důvodů je knihovna ve dnech 7. a 14. 9. 2020 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Detail

16.06.2020

OZNÁMENÍ o transportu lodi 18.6. 2020 na trase Guglwald - Přední Výtoň - Frýdava

dne 18. června 2020 v době od 00:00 do 05:00 hod. bude probíhat transport lodi na nákladním podvalu po trase Guglwald – Přední Výtoň – Frýdava. V tomto úseku bude částečně vypínán elektrický proud na dobu cca 15 min., po dobu transportu lodě v daném úseku. V této době bude omezena doprava na hraniční přechod Guglwald. V dopoledních hodinách dne 18. června 2020 bude loď spuštěna na vodu v místě přístaviště převozu Frýdava. Respektujte pokyny Policie ČR a dopravních značek. Starosta obce Jan Bittner

Detail

10.06.2020

Pozvánka na autobusový zájezd do Vorařského muzea v Purkarci a zámku Kolodějích nad Lužnicí 26. 6. 2020

Seniorklub Přední Výtoň, z. s. zve své člena na autobusový zájezd 26. června 2020, sraz na zastávce autobusu u obchodu v 7:30 hod.. Více info přiložená Pozvánka

Detail

10.06.2020

Pozvánka na sportovní soutěž v metané - jarní kolo 11. 6. 2020

Seniorklub Přední Výtoň, z. s., zve své členy na jarní kolo v metané. Sraz v Areálu letních sportů 11. června v 14: 00 hod. Při nepřízni počasí se setkáme v klubovně na Obecním úřadě v 16 hodin. Více info viz. Pozvánka

Detail

Statistické údaje

ZUJ: 545716
Počet částí: 4
Katastrální výměra: 7784 ha
Počet obyvatel: 196
Z toho v produkt. věku: 135
Průměrný věk: 50