Navigace

Obsah

Historie

Historie budovy obecního úřadu (bývalá škola)


Ve 2.polovině 18.století za vlády rakouské císařovny Marie Terezie dochází k rozkvětu rakouské říše, jejíž součástí byly Čechy a Morava. Její syn  císař Josef II. pokračuje v jejích snahách, dochází ke zrušení nevolnictví, roboty, jsou zakládány vzdělávací ústavy. Na venkově vznikají školy, kde žáci získávají základní znalosti , tak zvané trivium ( číst,psát a počítat). Roku 1785 je založena v Heurafflu (dřívější název Přední Výtoně) lokální (místní) škola, ze které v r.1861 vzniká škola farní. Jméno obce vzniklo : hart - les, rafl -chata (lesní poustevna). Na břehu Vltavy byl sklad dřeva, v obci v té době bylo 106 domů a měla 761 obyvatel. Výuka probíhala v přízemním stavení nejprve v jedné, později ve dvou třídách. Nároky na vzdělanost se postupně zvyšovaly a snahou obcí bylo zlepšit i prostorové podmínky školy. Kolem r.1870 dochází k přestavbě v neoklasicistním slohu, budova dostává patro, je možné učit ve 3 třídách, školu navštěvovalo ročně v rozpětí  r.1870 až 1939 120 až 180 dětí. V této podobě zůstala budova až do současnosti, jen původní  střešní krytina  došková byla nahrazena  šindelovou a po roce  1930 eternitovou. V místech, kde se dnes nachází dvůr a hřiště stálo přízemní stavení, kde bydlel řídící učitel, ale v r. 1950 bylo již natolik zchátralé, že bylo přikročeno k jeho zbourání, část se zachovala , vjezd do dvora a hospodářské stavení, kde řídící učitel choval krávu a drůbež.
 

Škola 1905
Až do roku 1945  byl vyučovací jazyk německý.V létech 1943 - 45  se děti učily na faře a v budově Finanční stráže (dnešní penzion Vyhlídka). Do školy se nastěhovali utečenci, tak zvaní."národní hosté", což byli nemajetní Němci, kteří získali v okupovaných zemích Polska a Ukrajiny statky, které však při osvobozování museli opustit před postupující osvobozeneckou frontou a neměli se
kam vrátit, takže byli ubytováni ve veřejných budovách na území protektorátu Čechy a Morava. Až do r.1947 se ve škole neučilo, děti docházely do školy ve Frymburku. Budova chátrala, střídavě byla  obydlena různými nájemníky, někdo si dokonce v jedné třídě zřídil kurník pro drůbež. Dosídlenci, kteří dostávají opuštěné domy po německých obyvatelích volají po obnovení školy. První český ředitel školy Vlastimil Mertl zorganizoval rodiče, kteří  provedli úklid a vybílili všechny prostory a 1.září 1947 se začíná s výukou, tentokrát již s českým vyučovacím jazykem, ve 2 třídách s 42 žáky. 1.října 1952 byla dokončena elektroinstalace a poprvé se ve škole rozsvítila elektrická světla, do této doby se zde svítilo petrolejovými lampami.

Škola 1955
26.září 1955 bylo započato s generální opravou budovy, kterou prováděl Okresní stavební podnik z Kaplice a brigádníci, žáci 3. a 4.ročníku Průmyslové školy stavební z Českých  Budějovic. Byla vyměněna  okna, dveře, zaveden vodovod, přestavěna 1 třída na byt ředitele školy  a  dlaždice na chodbách. Práce však byly prováděny velmi nekvalitně, práce byla pro Stavební podnik okrajovou
záležitostí, chyběl cement, ředitel školy Otakar Kamarád se neustále dohadoval s vedením podniku o termínu dokončení, neboť stavební práce byly neustále posouvány s výmluvou na nedostatek pracovníků. Ke konci února 1957 byla oprava dokončena. O nekvalitní práci jsme se přesvědčili i po 20 letech, kdy byla prováděna oprava vodovodního rozvodu a přišlo se na to, že spojení trubek ve stropě bylo bez šroubení, takže celou dobu voda prosakovala do zdí (školní kuchyně) a zeď nebylo možné i po různých úpravách vysušit, podobně tomu bylo i s odpady, které nebyly dobře vyspádovány a nebo nebyly  vůbec vyvedeny z budovy a odpadní voda tekla pod podlahy. Z větší části byly tyto závady odstraňovány při instalaci ústředního topení,  které bylo zavedeno v létech 1969 - 1971. Zednické práce - topné kanály,nový komín,  průrazy zdí a stropů byly prováděny brigádnicky, topenářské práce provedl  Stavební podnik Český Krumlov. Bývalý byt ředitele školy se znovu
 proměnil na třídu v roce l987. V roce 1992 byla zrekonstruována bývalá školní kuchyně a družina, do které se přestěhovala Mateřská škola a do učebny v přízemí. se přemístila školní jídelna a  školní družina.Od roku 1947 - 2001 prošlo výtoňskou školou asi 1 600 žáků a školu řídilo 6 ředitelů / lek. 30.června 2001 byla škola v Přední Výtoni zrušena pro nedostatek žáků. Děti od 1.září 2001 mohou podle vlastního uvážení rodičů navštěvovat školy v okolí. Jsem rád, že budova zůstává majetkem obce, zůstává dominantou obce a věřím, že jí nepotká  osud některých škol, které dnes slouží třeba mimo jiné i jako noční klub.
 

Škola dnes